American Burger

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Nos Burgers

Burger Classic

Taille du burger Barquette de Frite Formule menu

300 DA

Burger Chicken

Sauce au choix Barquette de Frite Formule menu

300 DA

Egg Burger

Taille du burger Sauce au choix Barquette de Frite Formule menu

330 DA

Fish burger

Taille du burger Barquette de Frite Formule menu

330 DA

Blue burger

Taille du burger Barquette de Frite Formule menu

330 DA

Forest burger

Taille du burger Barquette de Frite Formule menu

330 DA

Hollandia burger

Taille du Burger Barquette de Frite Formule menu

330 DA

Nos Sandwichs

Sandwich Poulet

Sauce au choix Formule menu

300 DA

Sandwich Viande

Sauce au choix Formule menu

300 DA

Sandwich Chicken Cheese Steak

Barquette de Frite Formule menu

400 DA

Nos Tacos

Tacos poulet

Taille du tacos Formule menu

450 DA

Tacos poulet pané

Taille du tacos Formule menu

450 DA

Tacos viande hachée

Taille du tacos Formule menu

450 DA

Nos Boissons

Eau Minérale 0.5L

50 DA

ifruit 25 cl

100 DA

Canette Coca Cola 33 cl

100 DA

Canette Coca Cola Zero 33 cl

100 DA

Canette Fanta 33 cl

100 DA

Red Bull 33 cl

250 DA

Del Monte Ananas

120 DA

Schweppes 33cl

100 DA