Patron

4.3 (119)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Pizza Super 🍕

Pizza super

450 DA   

Pizza super thon

550 DA   

Pizza super viande hachée

500 DA   

Pizza super Poulet

500 DA   

Pizza super champignon

500 DA   

Pizza super royal

600 DA   

Pizza super 4 saisons

700 DA   

Pizza super 3 fromages

550 DA   

Pizza super 5 fromages

700 DA   

Pizza super poulet fumé

600 DA   

Pizza super merguez

500 DA   

Pizza super dani

650 DA   

Pizza Simple 🍕

Pizza simple

250 DA   

Pizza thon

400 DA   

Pizza viande hachée

350 DA   

Pizza poulet

350 DA   

Pizza champignon

350 DA   

Pizza royal

450 DA   

Pizza 4 saison

550 DA   

Pizza 3 fromages

400 DA   

Pizza 5 fromages

550 DA   

Pizza poulet fumé

450 DA   

Pizza merguez

350 DA   

Pizza Dani

500 DA   

Boisson 🧃

Canette coca cola

100 DA   

Schweppes

100 DA   

Eau minérale

0.5 l

50 DA   

Jus daily

40 DA   

Ifruit

100 DA   

Tazej

70 DA   

Hamoud boualem

70 DA   

Coca cola

1 L

150 DA