خذلك شاورما

4 (35)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Plats chawarma 🍽️

Plat Arabi Poulet

600 DA   

Plat Chawarma Poulet

800 DA   

Plat Arabi Double Poulet

1100 DA   

Plat chawarma Beryani Poulet

900 DA   

Plat Arabi Familly

2200 DA   

Sandwichs 🌯

Sandwich Poulet

350 DA   

Boissons 🧃

Canette Coca Cola

33 cl

100 DA   

Coca cola

1 l

150 DA