Crêperie Kinder 3

3.9 (32)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Gaufre Sucette

Gaufre Sucette

300 DA   

Gaufre Sucette Banane

350 DA   

Gaufre sucette Fruit

400 DA   

Gaufre Sucette Royale

450 DA   

Gaufre Sucette Kinder

550 DA   

Gaufre Sucette avec les glaces

450 DA   

Gaufre Sucette Mix Chocolat

1000 DA   

Nos Donuts

Donuts Nutella

10 Donuts

300 DA   

Donuts Nutella Banane

10 Donuts

350 DA   

Donuts Noix+Chamia

10 Donuts

350 DA   

Donuts Nutella Fruits

10 Donuts

400 DA   

Donuts Nutella Royale

10 Donuts

450 DA   

Donuts Nutella Fruit+Glace

10 Donuts

500 DA   

Donuts Kinder

10 Donuts

550 DA   

Grand Plat Donuts

1000 DA   

Nos Brownies

Brownies Simple

250 DA   

Brownies Banane

300 DA   

Brownies aux Fruits

350 DA   

Brownies Royale

400 DA   

Brownies Kinder

500 DA   

Nos Tiramisus

Tiramisu au choix

250 DA   

Nos Churross

Churros Miel

200 DA   

Churros Confiture

200 DA   

Churros Caramel

200 DA   

Churros Chocolat

250 DA   

Churros Chocolat Nutella

350 DA   

Churros Chocolat Banane Nutella

380 DA   

Churros Chocolat Fruit

330 DA   

Churros Chocolat Fruit Nutella

430 DA   

Churros Royale

380 DA   

Churros Royale Nutella

480 DA   

Churros Chocolat Kinder

530 DA   

Churros Chocolat Kinder Nutella

630 DA   

Nos Pancakes

8 Pancake Simple

250 DA   

8 Pancake Banane

300 DA   

8 Pancake aux fruits

350 DA   

8 Pancake Royale

400 DA   

8 Pancake Kinder

500 DA   

Plat Pancake Balls

1000 DA   

Nos Crêpes

Crêpe Confiture

150 DA   

Crêpe Miel

150 DA   

Crêpe Chocolat

200 DA   

Crêpe Banane

250 DA   

Crêpe Fruit

300 DA   

Crêpe Royale

350 DA   

Crêpe Kinder

500 DA   

Crêpe Plat Mix

400 DA   

Crêpe Plat Royale

500 DA   

Crêpe Plat Maison

1000 DA   

Nos Gaufres

Gaufre Miel

200 DA   

Gaufre Confiture

200 DA   

Gaufre Caramel

200 DA   

Gaufre Chocolat

250 DA   

Gaufre Chocolat Banane

300 DA   

Gaufre Chocolat Fruit

350 DA   

Gaufre Royale

400 DA   

Gaufre Chocolat Kinder

550 DA   

Gaufre Plat Maison

1000 DA   

Nos Gaufres Bubble

Gaufre Bubble

300 DA   

Gaufre Bubble Banane

350 DA   

Gaufre Bubble Fruits

400 DA   

Gaufre Bubble Royale

450 DA   

Gauffre Bubble Avec Les Glaces

450 DA   

Gaufre Bubble Kinder

550 DA   

Gauble Bubble Chocolat Kinder

550 DA   

Gaufre Bubble Mix Chocolat

1000 DA   

Nos Chocolat Fruits

Coupe Simple

250 DA   

Coupe Royale

450 DA   

Chocolat Cascade

350 DA   

Salade de Fruits

350 DA   

Crème dessert Kinder

350 DA   

Coupe de Kinder

550 DA   

Marshmello

1000 DA   

Nos Boissons

Jus Nature

230 DA   

Jus d'orange

200 DA   

Milk-shake Banane

250 DA   

Milk-shake Chocolat

250 DA   

Thé Lavazza

120 DA   

Thé

Goût au choix

80 DA   

Cappuccino Milka

180 DA   

Chocolat Chaud

250 DA