Donutsa

4.6 (18)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Mini Pan cake

Mini Pan cake Confiture

10 Pièces

100 DA   

Mini Pan cake Nutella

10 Pièces

200 DA   

Mini Pan cake Nutella+banane

10 Pièces

250 DA   

Spécial Donutsa

Mini Pan cake Nutella(ananas+banane+topping)

300 DA   

Gaufres

Gaufre Nutella

250 DA   

Gaufre Nutella+Fruit

300 DA   

Crêpes

Crêpe Nutella

200 DA   

Crêpe Nutella+Fruit

250 DA   

Donuts

Donuts chocolat noix de coco

50 DA   

donut chocolat pistache

50 DA   

Donuts cassis

50 DA   

Donuts Chocolat

50 DA   

Donuts fraise

50 DA   

Boissons

Milk-shake chocolat

200 DA   

Café

50 DA   

Thé

50 DA   

Lait

50 DA   

Chocolat Chaud

100 DA   

Milk-shake vanille

200 DA   

Milk-shake Nutella

250 DA