بيزيريا البهجة

4.4 (61)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Nos Pizzas Ordinaire بيتزا

Nos Pizzas Mixt بيتزا مزيج

Nos Pizza Chef بيتزا شاف

Pizza Royal بيتزا روايال

Fromage, Viande, Thon, Champignons

600 DA   

Pizza Maison 1

Fromage, Viande, Thon, Poulet, Champignons

700 DA   

Pizza Maison 2

Fromage, Viande, Thon, Poulet, Poulet fumée, Champignons

700 DA   

Nos Jus Pressé عصير طبيعي

Nos Jus Pressé Fraise عصير طبيعي فراولة

Nos Boissons مشروبات