Cafète Ikram

(0)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Tacos 🌯

Poulet Marine M

300 DA   

Poulet marine L

400 DA   

poulet marine XL

550 DA   

Spicy chicken M

300 DA   

Spicy chicken L

400 DA   

Spicy chicken Xl

550 DA   

Foie M

350 DA   

Foie L

450 DA   

Foie Xl

600 DA   

Mix de viande M

400 DA   

Mix de viande L

500 DA   

Mix de viande XL

700 DA   

Cafés ☕

Café Tradionnel

50 DA   

Café au Lait

100 DA   

Café Dalgona

150 DA   

Café Vietnamien

200 DA   

Lavazza

100 DA   

Nespresso

100 DA   

Plats 🍽️

Poulet a la creme

900 DA   

Poulet Grillé

700 DA   

Poulet a la mexicaine

900 DA   

Poulet sauce indienne

1100 DA   

Foie

1000 DA   

Thés ☕

Thé Tradionnel

50 DA   

Thé Tradionnel

Mix Noix

200 DA   

Thé Lipton

80 DA   

Iced Tea

120 DA   

Tisane

50 DA   

Plats Traditionnelles 🍲

شربة

150 DA   

بوراك

100 DA   

كمونية

350 DA   

شخشوخةالظفر

350 DA   

عيش ‏بالخليع

350 DA   

شخشوخة بسكرية

350 DA   

رشتة ‏تريدة

350 DA   

ڨراتا

350 DA   

طجين ‏الجبن ‏

450 DA   

سلطة ‏ماسيدوان

300 DA   

Gateaux Traditionnel

براج ‏4

160 DA   

5 كروكي

150 DA   

مقروض ‏4

240 DA   

مقرقشات ‏3

210 DA   

بقلاوة ‏1

150 DA   

تشاراك ‏2

240 DA   

صامصة ‏1

160 DA   

زيراوي

300 DA   

لبن

30 DA   

Cheese Cake 🍮

Cheese Cake Oreo

300 DA   

Cheese Cake Fruit

300 DA   

Cheese Cake Nutella

300 DA   

Cheese Cake Lotus

350 DA   

Tiramisu 🍮

Tiramisu Simple

200 DA   

Tiramisu fruit

300 DA   

Tiramisu chocolat

300 DA   

Tiramisu Queen

450 DA   

Crêpes

Crêpe au Miel

150 DA   

Crêpe Nutella

250 DA   

Crêpe 1 Fruit

300 DA   

Crêpe Mix Fruit

350 DA   

Crêpe Queen

450 DA   

Crepe chocolat

200 DA   

Brownies 🧁

brownies simple

200 DA   

brownies Queen

400 DA   

Gaufres 🧇

Gaufre Miel

150 DA   

Gaufre Nutella

280 DA   

Gaufre 1 Fruit

330 DA   

Gaufre Mix Fruit

380 DA   

Gaufre Queen

480 DA   

Gaufre chocolat

230 DA   

Pancakes 🥞

Pancake au Miel

150 DA   

Pancake Nutella

280 DA   

Pancake 1 Fruit

330 DA   

Pancake Mix Fruit

380 DA   

Pancake Queen

480 DA   

Frappuccino ☕

Frappuccino Cookie and Cream

300 DA   

Frappuccino Chocolat

300 DA   

Frappuccino Caramel

300 DA   

Frappuccino Strawberry Cream

300 DA   

Jus 🥤

Jus 1 fruit

200 DA   

Jus Mix de fruit

250 DA   

Mojito

250 DA   

Golden Hours

350 DA   

Sapphire

400 DA   

Hot Chocolat ☕

American Hot Chocolate

150 DA   

Italien Hot Chocolate

200 DA   

Mexicain Hot Chocolate

200 DA   

Nutella Hot Chocolate

250 DA   

Melting Ball Hot Chocolate

250 DA   

Cappuccino ☕

cappuccino classic

150 DA   

cappuccino noisette

200 DA   

Cappuccino Milka

250 DA   

Cappuccino Gold

600 DA   

Boissons 🧃

Eau

0.5 l

30 DA   

Coca Cola

33 cl

80 DA   

Milkshakes 🥤

Milkshake banane

250 DA   

Milkshake Banane chocolat

300 DA   

Milkshake fraise

250 DA   

Milkshake fraise choco

300 DA   

Milkshake Queen

400 DA   

Cascada

Cascada simple

200 DA   

Cascada Queen

400 DA   

Tartelettes 🧁

Sapphire

400 DA   

Citron

120 DA   

fraise

150 DA   

Mix de fruits

200 DA