Pizzeria Aurés

(0)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Sandwich

Sandwich Frite Omelette

100 DA   

Sandwich Spéciale Viande Hachée

150 DA   

Sandwich Escalope

200 DA   

Sandwich Poulet Mariné

200 DA   

Sandwich Foie

250 DA   

Sandwich Merguez

170 DA   

Sandwich Mélange

Foie, Viande Hachée, Poulet Mariné

250 DA   

Plat

Plat Frite Omelette

170 DA   

Plat Spécial Viande Hachée

350 DA   

Plat Escalope

350 DA   

Plat Cuisse de Poulet

350 DA   

Plat Poulet Mariné

350 DA   

Plat Foie

350 DA   

Plat Merguez

350 DA   

Plat Mélange

Foie, Poulet Mariné, Viande Hachée

400 DA   

Plat Poulet Pané

350 DA   

Makloub

Makloub Escalope

250 DA   

Makloub Foie

300 DA   

Makloub ‎vinde

300 DA   

Tacos

Tacos Viande Hachée

300 DA   

Tacos Poulet

300 DA   

Tacos Foie Poulet

350 DA   

Tacos Double Viande Hachée

400 DA   

Tacos Mélange

400 DA   

Hamburgers

Hamburger Escalope

200 DA   

Hamburger Viande Hachée

170 DA   

Hamburger Double Viande

220 DA   

Hamburger Spéciale

250 DA   

Pizza

Pizza Fromage

250 DA   

Pizza Thon

300 DA   

Pizza Viande Hachée

300 DA   

Pizza Champignon

300 DA   

Pizza Poulet

350 DA   

Pizza 3 Fromages

350 DA   

Pizza 4 Fromages

400 DA   

Pizza Mélange

350 DA   

Pizza Royale

400 DA   

Pizza Foie Fromage Gruyère

500 DA   

Pizza Chef

500 DA