Havana Pizza

4.3 (361)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

makloub

Soufflés

Soufflé au Fromage L

350 DA   

Soufflé au Fromage XL

600 DA   

Soufflé au Thon L

400 DA   

Soufflé au Thon XL

750 DA   

Soufflé au Viande L

400 DA   

Soufflé au Viande XL

750 DA   

Soufflé au Poulet L

350 DA   

Soufflé au Poulet XL

700 DA   

Soufflé Mixte L

450 DA   

Soufflé Mixte XL

850 DA   

Pizza 🍕

Pizza Marguarita Simple

250 DA   

Pizza Margherita XL

500 DA   

Pizza 2 Fromages

350 DA   

Pizza Végétarienne

350 DA   

Pizza Italienne

Viande

350 DA   

Pizza Chicken

Poulet

350 DA   

Pizza Sicilienne

Champignons

350 DA   

Pizza Marina

Thon

350 DA   

Pizza 3 Fromages

400 DA   

Pizza Anchois

400 DA   

Pizza 2 Saisons

400 DA   

Pizza 4 Saisons

500 DA   

Pizza Poulet XL

600 DA   

Pizza Fruits

600 DA   

Pizza Viande XL

.

700 DA   

Méga Pizza 🍕

Pizza Méga

Poulet, Fromage

1600 DA   

Hamburgers 🍔

Hamburger Classic

250 DA   

Hamburger Double Cheese

350 DA   

Hamburger Double Viande

400 DA   

Fajitas 🌯

Fajitas Merguez

350 DA   

Fajitas Poulet

400 DA   

Fajitas Viande

450 DA   

Fajitas Foie

450 DA   

Sandwichs 🌯

Libanais Chawarma

250 DA   

Raghif Chawarma

250 DA   

Sandwich Chawarma

250 DA   

Sandwich Merguez

250 DA   

Sandwich Viande

300 DA   

Sandwich Foie

300 DA   

Malfoufs 🌯

Melfouf Chawarma

250 DA   

Melfouf Foie

300 DA   

Melfouf Viande

300 DA   

Boritos

boritos poulet

400 DA   

Tabouna

Tabouna Merguez

250 DA   

Tabouna Chawarma

250 DA   

Tabouna Viande

300 DA   

Tabouna Foie

300 DA   

Baguette Farcie🥖

baguette poulet

400 DA   

Baguette Poulet XL

850 DA   

Baguette Foie L

450 DA   

Baguette Foie XL

850 DA   

Baguette Viande L

450 DA   

Baguette Viande XL

850 DA   

Baguette Merguez L

400 DA   

Baguette Merguez XL

750 DA   

Baguette Mixte L

500 DA   

Baguette Mixte XL

850 DA   

Baguette Thon L

400 DA   

Baguette Thon XL

750 DA   

Plats Complets 🍽️

Tabouna Mixte

400 DA   

Plat Chawarma

450 DA   

Plat Kintaki

450 DA   

Plat Merguez

450 DA   

Plat Viande

500 DA   

Plat Foie

500 DA   

Plat Chawarma Familial

.

800 DA   

Plat Merguez Familial

800 DA   

Plat Kintaki Familial

900 DA   

Plat Viande Familial

900 DA   

Plat Foie Familial

900 DA   

Crêpes

Crêpes Croustillant Simple

250 DA   

Crêpes Fraises

350 DA   

Crêpes Banane

350 DA   

Tacos 🌯

Tacos au 3 Fromages L

Fromage blanc, Rouge, Camembert, Sans viande

350 DA   

Tacos au 3 Fromages XL

650 DA   

Tacos au Merguez L

400 DA   

Tacos au Merguez XL

800 DA   

Tacos au Viande L

400 DA   

Tacos au Viande XL

800 DA   

Tacos au Poulet L

350 DA   

Tacos au Poulet XL

650 DA   

Tacos Mixte L

500 DA   

Tacos Mixte XL

900 DA   

Tacos Foie L

400 DA   

Tacos Foie XL

800 DA   

Makloub

Makloub Poulet L

400 DA   

Makloub Poulet XL

700 DA   

Makloub Foie L

450 DA   

Makloub Viande L

400 DA   

Makloub Viande XL

700 DA   

Makloub Marguez L

350 DA   

Makloub Marguez XL

700 DA   

Makloub Mixte L

500 DA   

Makloub Mixte XL

850 DA