Cheese dz

(0)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Sandwichs

Sandwich viande

250 DA   

Sandwich Poulet

250 DA   

Sandwich Mixte

350 DA   

Paninis

Panini Viande

200 DA   

Panini Poulet

200 DA   

Panini Thon

200 DA   

Cheeses

Cheese viande

frites

150 DA   

Cheese Poulet

frites

150 DA   

Cheese double

frites

250 DA   

Burger Classique

steak de bœuf haché, salade, tomate, fromage, frittes

300 DA   

Le Cheese Burger Continental

steak de bœuf haché, salade, tomate, fromage, Œuf, frittes

350 DA   

Burger Le Forestier

steak de bœuf haché, oignon caramélisés, salade, tomate, fromage,frittes

350 DA   

Burger au Bleu

steak de beuf haché, roquefort, salade, tomate, frittes

400 DA   

Burger Double Classique

2 tranches de steak haché, salade, tomate, fromage, frittes

500 DA   

Tacos

Tacos viande M

300 DA   

Tacos viande L

400 DA   

Tacos viande XL

500 DA   

Tacos poulet M

300 DA   

Tacos poulet L

400 DA   

Tacos poulet XL

500 DA   

Burritos

Burritos Viande

400 DA   

Burritos Poulet

400 DA   

Burritos Mix

500 DA   

Fajitas

Fajitas Viande

400 DA   

Fajitas Poulet

400 DA   

Fajitas Mix

500 DA   

Crêpes

Crêpe à la confiture

150 DA   

Crêpe Nutella

200 DA   

Crêpe au Fruit

250 DA   

Crêpe complète

350 DA   

Boisson

Eau Minérale

1.5 L

50 DA   

Soda

33 cl

70 DA   

Soda

1 L

120 DA