مطعم لعيفاوي

3.7 (35)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Salades 🥗

Hmiss

200 DA   

Riz

200 DA   

Salade Macédoine

200 DA   

Salade Algérienne

200 DA   

Salade Variée

200 DA   

Plats Modernes 🍽️

Grillade Escalope

Tranches

300 DA   

Grillade Steak

450 DA   

Grillade Côtes d'agneau

450 DA   

Grillade Entrecôtes

500 DA   

Grillade Foie de Veaux

Tranches

500 DA   

لحم برمة

Boules de Viande

650 DA   

Grillades de poulet 🔥

Ailles de Poulet

70 DA   

Cuisses de Poulet

300 DA   

Demi Poulet

600 DA   

Poulet Complet

1200 DA   

Gratins

Gratins Choux Fleur

250 DA   

Gratin Haricot vert

250 DA   

Tadjine d'olive

250 DA   

Mélanges

Composer Votre Plat au Choix

250 DA   

Plats 🍽️

Plat Frite

200 DA   

Plat Haricot Vert

200 DA   

Soupe de Légumes

200 DA   

Plat Purée

200 DA   

Plat Chekchouka

200 DA   

Plat Abats

350 DA   

Plat Poulet Mariné

350 DA   

Boissons 🧃

Coca Cola Mini

50 DA   

Canette Fanta

80 DA   

Canette Coca-Cola

80 DA   

Canette Schweppes

80 DA   

Coca-Cola

50 cl

80 DA   

Coca Cola

1 l

120 DA