Bombay Food

3.8 (56)

Duration:

20-40 min   

Price:

~ Da   

Pizza 🍕

Pizza Naan

500 DA   

Salades 🥗

Salade César

300 DA   

Burgers 🍔

Chicken Burger

290 DA   

Indian Burger

450 DA   

Indian Crispy

450 DA   

Beef Burger

450 DA   

Indian Tornado

540 DA   

Le Délice Burger

540 DA   

Tacos 🌯

Tacos Kebab

600 DA   

Tacos Curry

Sauce Fromagère Garnis de Frites

650 DA   

Tacos Tandoori

Sauce Fromagère Garnis de Frites

650 DA   

Tacos Cheesy

Sauce Fromagère Garnis de Frites

650 DA   

Tacos Payasanne

750 DA   

Tacos Chèvre Miel

800 DA   

Sandwich🌯

Sandwich Classique Kebab

350 DA   

Sandwich Triple Steaks

450 DA   

Sandwich curry

.

450 DA   

Sandwich Kebab

450 DA   

Sandwich Tandoori

.

450 DA   

Sandwich Tenders

480 DA   

Sandwich Fermier

480 DA   

Naandwitch Seek Brochette

500 DA   

Naandwitch Tornado

540 DA   

Plats traditionnels indien 🍛

Naan Cheese

150 DA   

Plat Riz Blanc

300 DA   

Plat Riz Biryani

400 DA   

Plat Riz Bombay

600 DA   

Plat Chicken Curry Masala

600 DA   

Plat Chicken Tandoori Masala

600 DA   

Plat Butter Chicken

600 DA   

Plat Chicken Korma

600 DA   

Plat Tikka Masala

700 DA